Bertsolari errepublikazalea: Joxe Mari Lopetegi.

La homogeneización política de la vida política, llegó hace años a la cultura. Y la bertsolaritza es parte de ella. ¡Tanto que nos quejamos del bipartidismo! ¿Es posible encontrar un bertsolari no nacionalista?  Incluso hace muy poquito era difícil encontrar un bertsolari que no hiciera guiños a ETA, anulando cualquier pensamiento crítico… sobre los “nuestros”. En el agro, en los pueblos solamente existe PNV o Bildu, como en los años treinta solamente existían derechas bien Nacionalistas o bien Carlistas, pero existían reductos. Aunque el  reduccionismo actual no ha dejado ni esos reductos.

Lopetegui fue una figura extraordinaria, y quizás por ello desconocida, no somos un País de heterodoxias, era republicano y euskaldun. Los investigadores oficiales del bertsolarismo lo han sumido en el olvido durante decenios. Es el irunés Joxan Elosegi quien en  2004 lo rescata del olvido con el libro Joxe Mari Lopetegi, Errepublikanoen bertsolaria que recoge su obra con un estudio preliminar muy interesante.

Sin duda, un bertsolari republicano

En los años treinta resalta en el mundo euskaldun una figura heterodoxa como es Joxe Mari Lopetegi Olaizola (Irún, 1875-Arruta-Sarrikota Behe Nafarroa, 1942), un bertsolari republicano que nació en 1875 la primera casa de la calle Santiago de Irún al final de la tercera guerra carlista. Su trabajo fue el de contratista de obras.

Desde joven estuvo comprometido en política con los republicanos que tenían implantación en Irún desde mediados del siglo XIX. Desde joven, igualmente, publicó versos escritos en la prensa de la época, sobre todo en Irun como en la revista republicana   La Nueva Frontera y desde junio de 1931 en el semanario Irun Republicano Irún era una ciudad de tradición republicana, que tuvo alcalde republicano por primera vez en 1890. Lopetegui fue concejal republicano entre 1912-1921. En 1931  era miembro del Comité ejecutivo de la Federación Local Republicana de Irun en que se había convertido el Centro Republicano. En los años treinta ejerció de  bertsolari oficial de los republicanos en Gipuzkoa y el norte de Navarra.

Lopetegi era un bertsolari urbano, a diferencia de la extracción baserritarra o agraria de la mayor parte de los bertsolaris de la época. Igualmente fue un bertsolari laico, también poco frecuente en la época. Ramon Etxezarreta cuenta que una vez fue a Azpeitia,  zona de jesuitas y carlistones, en  1931 a dar un mitin. (Nun gertatu da onelakorik ,/ nun jaunak, nun, Azpeitiyan,// jesuita ta erlijiyua / besterik ez dan tokiyan) eta egurtuak atera zirela (eldu ziyoten zamarratikan / lau puska egin bearrez, // Santakruz zanen odol beretik / nazi dira nere ustez…)  Ocasión en la que por primera vez se utiliza la palabra nazi en bertsolaritza. Des esto versos tiene una versión el acordeonista Tapia en el disco Real politik el quinto tema de título Askatasunaz.

Con 61 años como consecuencia de la sublevación paso la muga a Hendaya el 4 de septiembre con otros tantos ciudadanos de Irun. En el exilio  de Hendaia siguió escribiendo a favor de la República, pero  sobre todo en la idea de combatir el Fascismo. De allí se fue a Lannemezan (Francia, Pirineos Centrales).   Allí Joxe Mari siguió escribiendo versos como este  de 1939 titulado “Nere Ametsa” (“Mi sueño”) y publicado en Euzko Deya (núm. 322, 15-III-1950) dice: “Intentaré hermanar a todos / con los que estamos en el destierro, / liberemos a los presos, / obremos todos juntos, / y vivamos en buena paz / los vascos con la República”. Cuando en 1942 ocuparon los nazis la Francia se fue a Amikuzera , a Arrueta-Sarrikotara en la baja Navarra. Murió el 2 de julio de 1942.

FUENTES

 Ongi Etorriya  (Irun Republicano, 1931-VI-6)

En la revista “Centro Republicano” de Irun publicó una multitud de versos, entre ellos estos de bienvenida a los republicanos que se tuvieron que exiliar por el fracaso de Jaca, entre ellos dos de sus hijos.

Ongi etorriya
Berrogei urte beti neketan
lore on baten galdian,
nere burua erdibiturik
Aitor zarraren legian;
gauza geyenak badu neurriya
gure mundu zabalian,
gizontasunez anaiturikan
baserriyan da kalian,
lore eder au ezarri degu
Apirillaren amalabian.
Au zoriona ta edertasuna
alkarrengana bildurik,
lau illabetez bi seme neuzkan
etxian ezin sarturik;
Apirillak amabiya zan
bide txarrak garaiturik,
agintzallean agintasunak
purrukatuta kendurik,
lege berriyaz guraso zarrak
semiak besarkaturik.
Etorri dira sortu lekura
erbestian zeudezenak,
ireki dira itzalpietan
itxitako ate danak,
aitarik gabe negar egiñaz
semiak arki diranak,
ekusitzian beren aitatxo,
ayek musu ta laztanak!
pozaz negarrez biyotza lertzen
itzik eziñ egiñ amak.
Aita nun izan zara bakarrik
iya lau illabetian,
ama negarrez jartzen zitzaigun
zu nun ziñan galdetzian;
zer dezu amatxo, miñez al zaude
aita nun dan oroitzian,
negar da negar, ezin erantzun,
amak miñ du biyotzian.
Libertadiak neri senarra
noiz jarriko dit etxian?
Danantzat ona ekarri nayan
irten nintzan ni etxetik,
amaika bider zuetaz pentsatzen
egondu naiz ni geroztik,
zer janik gabe nola etxian
egon zeraten badakit;
Abenduaren amabostian
ni joan nintzen ezkeroztik,
orain ordaindu bear zaituztet
aitatxo naizen partetik.
Guda gaiztoa zuentzat zegon
izartxo maitagarriya,
ez baldin bazan emen anaitu
zorioneko Erriya,
bide txarrean nola zebillen
aspaldiyan Españiya,
zuzendutzeko sortu zitzaigun
Apirillan amabiya,
egun oneri zor diogu guk
gure Ongi Etorriya.

Byldu anayak (Irun Republicano, 1931-VI-20)

El 14 de junio de 1931 se juntaron en Estella las derechas vascas (nacionalistas, jaimistas y tradicionalistas) para impulsar un estatuto que las izquierdas consideraron “vaticanista” y que terminaría fracasando. Anteriormente se habían presentado juntas a las elecciones generales. Lopategi explica claramente su posición contraria, advierte del riesgo de guerras como en el XIX y de unidad y República Federal.

 Bildu anayak
Zorigaiztoa etor leiteke
begira egon gaitian,
buruak arro, biyotzik gabe
Naparroara juatian,
guda biziya ekarri nayan
geundezkalarik pakian,
gizon pixkor oik non egon zazte
aurreko zortzi urtian,
Primo-Rivera erregiakin
agintzen zegon artian.
Garagarrillan amalaba da
gaur bi illabete dirade,
jarraiturikan gizon jatorrak
askatasunakin gaude,
gauza aundiyak dierriyentzat
jakinda arkitzen gerade,
egin dirala denbora gutxiz
nork ukatuko du au ere,
bazeundeteke baztar nastera
Estella aldera juan gabe.
Euskalduna naiz, euskaldun nai det
Ama biyotzetik maite,
pakea bear da Euskal Erriyan
nik beintzat ala nai nuke.
Republikakin askatasuna
guri emango digute,
Donostiyako batzar batean
ziñez eskeñiya dute,
gizon buruzkai onak dira ta
oik itzik jango ez dute.
Zugatz eder bat aldatu degu,
indarra artu dezala,
danak lagundu bear diyogu
bat bagiñake bezala,
goguan izan ortatik gure
ona etorriko dala,
zain mardulakin alorta onak
lenbailen eman ditzala,
neretzat beintzat askatasunez
Republika Federala.
Gaur irurogei urte bezala
baldin balego erriya
etor zeiteken Euskal lurrentzat
odol isurtze berriya,
negarrez urtzen Ama begira
ain gauza negargarriya,
anayak alkar ezin ekusiz
gure lurran galgarriya,
zuzen bidean jarrai gaitzazu
zentzu on maitagarriya.
Bide txarrean artalde ona
ez gero ipiñi artzayak,
odolez bete ez ditezela
Euskal mendi ta zelayak,
ez gaitezela izan beñere
alkarrentzako etsayak,
baturik danok indartutzera
emanik ditugun gayak,
nik beñepein ori nai nuke,
bildu gaitean anayak.

Askatasunaz (Irun Republicano, 1931-VII-4)

En las elecciones de 1931 Lopategi anduvo pueblo a pueblo de Gipuzkoa y Navarra defendiendo la causa republicana con sus versos. En Azpetia pueblo clerical, se enfadó por el trato que se les dio a los oradores republicanos. Escribió estos versos del 4 de julio de 1936 con todos sus monstruos políticos: el cura Santacruz, los reyes, los monarquicos, la oligarquía… y en llo se utiliza por primera vez la palabra nazi.

Askatasunaz
Zer buruzbide biyotz gabe,
zer anaitasun zitala,
zer gizontasun neurri gabea,
zer zentzu gabeko ergela;
zer gertatzen da Euskal Erriyan,
zerk garabiltza onela,
zer itxuretan anai jatorrak,
zer pakez ezin geudela,
zer esan nai du jarraikera onek,
zer, zentzu gabeak gerala.
Nun gertatu da onelakorik,
nun jaunak, nun, Azpeitiyan,
jesuita ta erlijiyua
besterik ez dan tokiyan;
Askatasunaz gaudezelako
lau lagun aruntz joan giñan,
gure barrengo fede leyala
aitortutzera itz biyan,
ekin ziguten laueri millak
guztiz modu itsusiyan.
Gugandu ziran atzaparrakin
lepotik ito nayian,
udazkenean nola enarak
alanbrearen gañian;
itz bat egiten utzi nai ezik
modurik okerrenian,
odolean eziñ irukirikan
miñ zutela barrenian,
beldur ziraden biurtutzeko
norbait gure esanian.
Garate jauna Bergarakua
euskaldun jatorra berez,
euskalduna bai ezkerrekoa
apaizak ekusi nai ez;
eldu ziyoten zamarretikan
lau puska egin bearrez,
Santakruz zanen odol beretik
nazi dira nere ustez,
Aita Inaziyo sortu Erriyan
biyotz onekuak daudez.
Gomendio zan onen laguna
jaun on bat Oñatearra,
otzikan gabe laja diyote
gizajoari bizkarra;
tira ta bultza autsi ziyoten
soñian zeukan zamarra,
ekustearren zeñen pizkorra
berez dan Azpeitiarra,
Askatasuna indartutzeko
ez dago kuadrilla txarra.
Milla baziran lau zatitzeko,
ez al da lotsa Euskalduna,
atze-erriyetan ai zer fama guk
iruki bear deguna;
au al da lege erlijiyuak
erakutsitzen dizuna,
modu orretan baldin badabill
maltzur zar biyotz astuna,
bide ortatik ez da etorko
Euzkadin Askatasuna.

Berari lagun zayogun  (Irun Republicano, 1931-IX-12)

Como gran parte del republicanismo de la época  defendía una República Federal compatible como los Fueros.

Berari lagun zayogun
O! Republika maitagarriya
zeñen ederra zeraden,
monarkiakin berreun urtez
iya usteldu giñaden,
erbestetikan etorri eta
borbontarrak nagusi emen,
gure Fuero ta lege ederrak
urayek kendu zituzten,
guria dana galdetzen dizut
eman zaiguzu lenbailen.
Gure aitonak pizkor senduak
bizitu ziran bezala,
gaur dan ainbeste txori izugarri
kalian etzebillela,
seme maitiak soldaduzkara
juan biarrik etzaukatela,
orain dauzkagun eunetatik bat
fetxik ordaintzen etzala,
aitor dezagun Euskal Fuerua
Republika on bat zala.
Guda aundirik izaten bazan
nunbait bazterrak nasteko,
albistitxo bat asko izaten zan
danok alkarganatzeko,
eskutitzakin alkar deituaz
Dierriya indartzeko,
mutil bikañak prestatzen ziran
bear zan lekura juateko,
euskal mutilla ez zan bildurtzen
arma eskuan artzeko.
Oroitutzen naiz, txikiya nitzan,
nola esan ziran aitonak,
Euskal Erriyak gure denboran
izan dituen gizonak,
legorrerako pizkorrak eta
itsas barrenian onak,
Txurruka, Okendo eta Elkano
ta beste geyago jaunak,
txarra ez zuen bear oki sudurra
biyartu bear ziyonak.
Ta gaur begira nola gabiltzan
geran aliak nasirik,
bekaizkeriyan buruak arro
alkar ezin ekusirik,
Fueruak agindutako itzak
alde batera utzirik,
bat txarra dala, bestia ere bai,
onekin nago etsirik,
bide otatik baldin bagabiltz
Euskarak ez du bizirik.
Biotzetikan galdetutzen det
zentzua izan dezagun,
ekusi degu monarki orrek
zer lotsak jarri dizkigun.
Bekaizkeriyak geren kalteko
lenbailen utzi ditzagun,
gure Erkala bezalakorik
munduan ez dago iñun,
euskal legiak emango ditu
berari lagun zayogun.

Erkaldarrak  (Irun Republicano, 1932-VII-30)

Erkaldarrak son los republicanos. Normalmente Lopetegi usara la palabra Errepublika, pero a veces lo hará con este neologismo sabiniano.  (erkal : ‘erri’ eta ‘al’ hitzetatik, hau da, ‘herri-ahal’)

Erkaldarrak
Askatasuna, Libertadia,
Republika da Erkala,
biyotzetikan esan dezagun
ongi etorri zerala;
monarkiyakin danok kiñuka
erdi mutuak bezala,
ekusitzen zan modu ayetan
bizitzerikan ez zala.
Itz bat esaten asten bagiñan,
oraindik daukat goguan,
presondegira artuta laister
lapur zar baten moduan,
Erkaldarrak giñala norbaitek
nonbaitik esango zuan,
ezer egin gabe itzalian
lau illabeteko zuan.
Zorionean etorri ziñan
Apirillan amabiya,
alkarturikan Erkaldar danok
il zan lengo monarkiya;
Odol tanto bat isuri gabe
Dierri maitagarriya,
Apirillaren amalabian
Erkala degu jarriya.
Erkala ekarri genduenian
guk egin gendun lenbizi,
lengo alkate eta lagunak
agintzarik gabe utzi;
presondegiyan zeudenakeri
atiak ireki azi,
erbestekoak etxera ekarri,
musika soñu ta guzi.
Ama maitea ez egin negar
ona emen zure semeak,
sortu lekura ekarri gaitu
gaur degun Libertadeak;
Jarrai dezagun egun beretik
zuzendutzera legeak,
Erkalarekin oinperatuta
daudezela erregeak.
Lau illabete etxera gabe
egondu gera Frantziyan,
zer atsegiñaz bildu geraden
Bidasuako zubiyan;
Gaurtandik berriz ekingo degu
lengo gure lantegiyan,
gure lanakin lagundurikan
Erkala bizi dediyan.

 

Esta entrada fue publicada en Gure zaharren gomutaz. Memorial de los republicanos 1930-40 y etiquetada , , , , . Guarda el enlace permanente.

Una respuesta a Bertsolari errepublikazalea: Joxe Mari Lopetegi.

  1. Cesar dijo:

    Los Carlistas también son Borbones. El Monipodio de los Borbones siempre controla dos brazos opuestos principales, directa o indirectamente, y también procura acaparar los brazos accesorios que vayan surgiendo, así todo queda en casa.
    Los Borbones son el problema, la unión de todos los españoles es la solución.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios .